Tổng hợp từ ngữ viết tắt chuyên ngành xây dựng đầy đủ nhất (Cập nhật liên tục)

Tổng hợp từ ngữ viết tắt chuyên ngành xây dựng đầy đủ nhất (Cập nhật liên tục)

Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
4ps Public Private Partnership Programme Chương trình hợp tác công tư
AC actual cost chi phí thực tế
APC Assessment of Professional Competence
APM Association of Project Management
ATC Assessment of Technical Competence
BCIS Building Cost Information Service
BIM Building Information Modelling Mô hình thông tin xây dựng
BLRs Building Law Reports Báo cáo Luật Xây dựng
BMS Budget Monitoring System
BofQs Bill of Quantities
BOOT Build, Own, Operate and Transfer
BOT Build-Operate-Transfer Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao
BRE Building Research Establishment Cơ sở Nghiên cứu Xây dựng.
BREEAM BRE’s Environmental Assessment Method Phương pháp đánh giá môi trường của BRE.
BRS Building Research Station Trạm Nghiên cứu Xây dựng
CABE Commission for Architecture and the Built Environment
CDM 2007 Construction (Design and Management) Regulations 2007 Quy định Xây dựng (Thiết kế và Quản lý) 2007
CESMM Civil Engineering Standard Method of Measurement Phương pháp đo lường tiêu chuẩn kỹ thuật dân dụng.
CIB Construction Industry Board
CIC Construction Industry Council
CIOB Chartered Institute of Building
CIRIA Construction Industry Research and Information Association
COSHH Control of Substances Hazardous to Health
CPI Cost performance index
CPM Critical Path Method
CV cost variance
CVR Cost-value reconciliation
D&B Design and Build
DAB Dispute Adjudication Board
DBB design–bid–build
DBFO Design, Build, Finance and Operate
DETR Department of the Environment Transport and the Regions
DfES Department for Education and Skills
FCCM FIDIC Certified Contract Manager Chứng chỉ quản lý hợp đồng FIDIC
RICS Royal Institution of Chartered Surveyors Viện Hoàng gia của các giám định viên được cấp chứng chỉ hành nghề
MRICS Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors Thành viên Viện Hoàng gia của các giám định viên được cấp chứng chỉ hành nghề
APC Assessment of Professional Competence
AIQS Australian Institute of Quantity Surveyors
QTO Quantity Take Off Bóc khối lượng
1 Lượt thích