Mechanical Analysis of Soil

MECHANICAL ANALYSIS OF SOIL / PHÂN TÍCH CƠ HỌC CỦA ĐẤT
Sieve Analysis / Phân tích thành phần hạt
Soil Sample: Mẫu đất
Dried Soil Particles Passed Though Set Of Sieves: Các hạt đất ở trạng thái khô lọt qua bộ các sàng
Shake to evenly distribute soil particles / Rây cho đến khi phân bố đều các hạt đất

Some basic sieve sizes / Một số cỡ sàng cơ bản:

  • No.200: 0.75mm
  • No.100: 0.150mm
  • No.18: 1.00mm
  • No.10: 2.00mm
  • No.4: 4.75mm