Các biện pháp thi công hiện đại - Modern Methods of Construction (MCC)

Foreword / Lời tựa

The UK construction sector is a strategically significant part of the UK economy. Representing 8% of GDP and 9% of employment, every year £150 billion is invested through the public and private sectors. It is not only important in terms of its contribution to economy, it is also an enabler of wider economic growth and development, providing the homes, infrastructure and environment that allows the nation to function and prosper.

Ngành xây dựng của Vương quốc Anh là một phần quan trọng chiến lược của nền kinh tế Vương quốc Anh. Đại diện cho 8% GDP và 9% việc làm, hàng năm 150 tỷ bảng Anh được đầu tư thông qua khu vực công và tư nhân. Nó không chỉ quan trọng về mặt đóng góp cho nền kinh tế, mà còn là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế rộng lớn hơn, cung cấp nhà ở, cơ sở hạ tầng và môi trường cho phép quốc gia hoạt động và thịnh vượng.

The sector has been struggling however, to meet growing demand for its services in residential, with issues such as supply and demand imbalances which contribute to unaffordability and in extremis, homelessness.

Tuy nhiên, ngành này đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ của mình trong lĩnh vực nhà ở dân dụng, với các vấn đề như mất cân bằng cung và cầu dẫn đến tình trạng không có khả năng chi trả và vô gia cư.

Market-led solutions alone have not met the needs of large segments of the population, as housing affordability has moved beyond the reach of so many. The construction sector for residential is part of the challenge. It is characterised by low productivity, variable quality, output lagging behind target, and slim margins for builders. This is partly due to the cyclical nature of the residential salesled trader model, creating unstable foundations for the construction sector to operate and invest in.

Chỉ riêng các giải pháp do thị trường dẫn dắt đã không đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận lớn dân cư, vì khả năng chi trả nhà ở đã vượt ra ngoài tầm với của rất nhiều người. Lĩnh vực xây dựng cho nhà ở dân dụng là một phần của thách thức. Nó được đặc trưng bởi năng suất thấp, chất lượng thay đổi, sản lượng tụt hậu so với mục tiêu và lợi nhuận thấp cho các nhà thầu. Điều này một phần là do tính chất chu kỳ của mô hình các đại lý bán nhà ở dựa theo doanh số, tạo ra nền tảng không ổn định cho lĩnh vực xây dựng hoạt động và đầu tư vào.

Offsite manufacture represents an opportunity to address many of these issues in addition to increasing capacity and investment in the industry. Its properties and characteristics can supplement our existing capacities, supporting alternative models for delivery and allowing for more options to be considered when tackling the complicated process of housebuilding. However, it is not a panacea that will resolve all the problems in the sector, but, once fully embedded, will go some way to improving our capacity to meet need.

Sản xuất bên ngoài công trường đại diện cho một cơ hội để giải quyết nhiều trong số những vấn đề này bên cạnh việc tăng năng lực và đầu tư vào ngành. Các thuộc tính và đặc điểm của nó có thể bổ sung cho năng lực hiện có của chúng ta, hỗ trợ các mô hình thay thế để bàn giao và cho phép cân nhắc nhiều lựa chọn hơn khi giải quyết quá trình xây dựng nhà ở phức tạp. Tuy nhiên, nó không phải là thuốc chữa bách bệnh sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề trong lĩnh vực này, nhưng, một khi đã được áp dụng đầy đủ, sẽ giúp cải thiện năng lực đáp ứng nhu cầu của chúng ta theo một cách nào đó.

The Buildoffsite Property Assurance Scheme (BOPAS) accreditation of non-traditional build, was one of the first systematic attempts to help mainstream MMC. This offered durability and maintenance assessment carried out by Building Life Plans Ltd (BLP), process accreditation carried out by Lloyds Register, and a web enabled database providing valuers, lenders and surveyors with details of housing units by scheme.

Sự công nhận của Buildoffsite Property Assurance Scheme (BOPAS) đối với công trình xây dựng phi truyền thống, là một trong những nỗ lực có hệ thống đầu tiên để hỗ trợ MMC chính thống. Điều này cung cấp đánh giá độ bền và bảo trì được thực hiện bởi Building Life Plans Ltd (BLP), công nhận quy trình được thực hiện bởi Lloyds Register, và một cơ sở dữ liệu hỗ trợ trên nền web cung cấp cho chuyên gia định giá, người cho vay và kỹ sư khảo sát chi tiết về đơn vị nhà ở theo sơ đồ.

Launched in 2013, having been jointly developed by Buildoffsite, RICS, Lloyd’s Register and BLP Insurance, in consultation with the Council of Mortgage Lenders (now integrated into UK Finance) and the Building Societies Association (BSA), the scheme seeks to address confidence issues with MMC. We now recognise that we need to increase support for MMC to make it a much more prominent part of the UK’s construction capacity.

Ra mắt vào năm 2013, được Buildoffsite, RICS, Lloyd’s Register và BLP Insurance cùng phát triển, với sự tư vấn của Hội đồng các nhà cho vay thế chấp - Council of Mortgage Lenders (hiện đã được tích hợp vào Bộ Tài chính Vương quốc Anh) và Hiệp hội nhà ở (BSA-Building Societies Association), chương trình này tìm cách giải quyết các vấn đề về niềm tin với MMC. Bây giờ chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần tăng cường hỗ trợ cho MMC để làm cho nó trở thành một phần nổi bật hơn nhiều trong năng lực xây dựng của Vương quốc Anh.

This RICS report showcases some of the potential benefits and impacts of the technologies on offer. While there is already take-up of the technology and some adoption in the market, more can be done to eradicate obstacles and speed up the growth of the sector. The research provides clear evidence and best practice examples on which to base future MMC strategy for both industry and government.

Báo cáo RICS này giới thiệu một số lợi ích và tác động tiềm năng của các công nghệ được cung cấp. Mặc dù đã có sự tiếp nhận công nghệ và một số ứng dụng trên thị trường, nhưng có thể làm nhiều hơn nữa để loại bỏ những trở ngại và tăng tốc độ phát triển của ngành. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng rõ ràng và các ví dụ thực tiễn tốt nhất để làm cơ sở cho chiến lược MMC trong tương lai cho cả ngành công nghiệp và chính phủ.

We thank those who have participated in the interviews for taking the trouble to engage with us.
Chúng tôi cảm ơn những người đã tham gia các cuộc phỏng vấn đã chịu khó tham gia với chúng tôi.
Mike Basquill MRICS
Global Property Standards Associate Director, RICS

Introduction / Giới thiệu

The demands on the residential construction sector are substantial. At a time when we are facing a skills shortage, we have increasing workloads and aspirations to deliver ambitious infrastructure projects and targets alongside other modernisation goals such as improving productivity.

Nhu cầu đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở là rất đáng kể. Vào thời điểm chúng ta đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt kỹ năng, chúng ta có khối lượng công việc ngày càng tăng và mong muốn thực hiện các mục tiêu và dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng bên cạnh các mục tiêu hiện đại hóa khác như cải thiện năng suất.

A key issue at play, beyond planning and developers’ business planning, is industry capacity. In his 2016 report about the construction industry, Modernise or Die, Mark Farmer identified a skills crisis in mainstream construction, likely to result in a decrease of 20-25% in the workforce over the next decade. The workforce is ageing, and the rate of new entrants is lagging behind those leaving. This is likely to be exacerbated by Brexit, as one in eight UK construction workers are foreign, rising to around one in four in London.

Một vấn đề quan trọng đang diễn ra, ngoài việc quy hoạch và lập kế hoạch kinh doanh của nhà phát triển, là năng lực của ngành. Trong báo cáo năm 2016 về ngành xây dựng, Hiện đại hóa hay là chết, Mark Farmer đã xác định một cuộc khủng hoảng kỹ năng trong ngành xây dựng chính thống, có khả năng dẫn đến việc giảm 20-25% lực lượng lao động trong thập kỷ tới. Lực lượng lao động đang già đi và tỷ lệ người mới tham gia đang tụt lại so với những người rời đi. Điều này có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn bởi Brexit, vì cứ tám công nhân xây dựng ở Anh thì có một người là người nước ngoài, tăng lên khoảng một phần tư ở London.

In addition, the weakening pound has increased the cost of imported materials, with some 20% of bricks and brickmaking components imported, mostly from the EU.

Ngoài ra, đồng bảng Anh suy yếu đã làm tăng chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu, với khoảng 20% gạch và nguyên liệu sản xuất gạch được nhập khẩu, chủ yếu từ EU.

Recognising some of these problems, on 5th July 2018 the Government and the Construction Leadership Council published the Construction Sector Deal, allocating £420m in support of industry transformation.

Nhận thấy các vấn đề này, vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, Chính phủ và Hội đồng lãnh đạo ngành xây dựng đã công bố Construction Sector Deal - Thỏa thuận ngành xây dựng, phân bổ 420 triệu bảng Anh để hỗ trợ chuyển đổi ngành.

The sector deal is based on three simple principles / Thỏa thuận ngành dựa trên ba nguyên tắc đơn giản:
Digitising – Delivering better, more certain outcomes using digital technologies / Số hóa – Mang lại kết quả tốt hơn, chắc chắn hơn bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số;
Manufacturing – Improving productivity, quality and safety by increasing the use of manufacturing; and / Sản xuất – Nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn bằng cách tăng cường sử dụng sản xuất; Và
Performance – Optimising whole life performance through the development of energy efficient, smart assets. / Hiệu suất – Tối ưu hóa hiệu suất trọn đời thông qua việc phát triển các tài sản thông minh, tiết kiệm năng lượng.

These are applied to five key themes / Chúng được áp dụng cho năm chủ đề chính:
Ideas – investment in the development of digital and manufacturing-based approaches to construction; / Ý tưởng – đầu tư vào phát triển các phương pháp xây dựng dựa trên kỹ thuật số và chế tạo;
People – reforming industry recruitment and training to attract, retain and develop the skills that the industry needs; / Con người – cải cách việc tuyển dụng và đào tạo trong ngành để thu hút, giữ chân và phát triển các kỹ năng mà ngành cần;
Infrastructure – taking forward the investment set out in the National Infrastructure and Construction Pipeline; / Cơ sở hạ tầng – chuyển tiếp khoản đầu tư đã đặt ra vào Cơ sở hạ tầng quốc gia và Đường ống xây dựng;
Business environment – developing a sustainable business model for construction and establishing the UK as a global leader in infrastructure delivery; and / Môi trường kinh doanh – phát triển mô hình kinh doanh bền vững cho ngành xây dựng và đưa Vương quốc Anh trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về cung cấp cơ sở hạ tầng; Và
Places – working across the sector to strengthen the supply chain and skills base across the UK. / Địa điểm – làm việc trong toàn ngành để củng cố chuỗi cung ứng và cơ sở kỹ năng trên khắp Vương quốc Anh.

MMC resonates with all these principles and themes. As a consequence of using manufacturing production methods, the workflow is significantly different to traditional building. As much more of the production value comes at the design and assembly phase, digitisation and efficiency gains are achievable.

MMC cộng hưởng với tất cả các nguyên tắc và chủ đề này. Do sử dụng các phương pháp sản xuất chế tạo, quy trình làm việc khác biệt đáng kể so với xây dựng truyền thống. Càng nhiều giá trị sản xuất đến từ giai đoạn thiết kế và lắp ráp, thì việc số hóa và tăng hiệu quả là có thể đạt được.

This paper explores some of the potential issues and opportunities that MMC offers. By examining a series of case studies where BOPAS-accredited MMC variants have been deployed, we explore the pros and cons of the technologies on offer. We round off the studies with a call for action on various fronts, recognising that though MMC is not a panacea, it can play a substantial role in solving
the problems we face in property and construction.

Báo cáo này khám phá một số vấn đề và cơ hội tiềm năng mà MMC mang lại. Bằng cách xem xét một loạt các nghiên cứu điển hình trong đó các phiên bản MMC khác được BOPAS công nhận đã được triển khai, chúng tôi khám phá những ưu và nhược điểm của các công nghệ được cung cấp. Chúng tôi kết thúc các nghiên cứu với lời kêu gọi hành động trên nhiều mặt, nhận ra rằng mặc dù MMC không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề mà chúng ta gặp phải trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng.

The drive towards mainstreaming MMC is building momentum. This paper seeks to highlight this and add further momentum. / Động lực hướng tới đưa MMC thành chủ đạo đang tạo đà cho ngành xây dựng. Báo cáo nghiên cứu này tìm cách làm nổi bật điều này và bổ sung thêm đà hơn nữa.

Drivers of change / Động lực thay đổi

A combination of acute housing demand and market failures in terms of cost, quantity and quality, are forcing the industry and government to look at MMC as a solution.

Sự kết hợp giữa nhu cầu nhà ở cấp bách và sự thất bại của thị trường về chi phí, số lượng và chất lượng đang buộc ngành công nghiệp xây dựng và chính phủ phải xem MMC như một giải pháp.

This has culminated in Government including MMC in major housing strategy announcements, recognising that it has the potential to speed up delivery, improve productivity and modernise the sector.

Điều này đã lên đến đỉnh điểm khi Chính phủ đưa MMC vào các thông báo chiến lược nhà ở lớn, nhận ra rằng nó có tiềm năng tăng tốc độ bàn giao, cải thiện năng suất và hiện đại hóa ngành.

The reason for such faith being placed on MMC can be attributed to three key elements reflecting the three principles driving the sector deal: Digitisation, Manufacturing and Performance.

Lý do cho niềm tin như vậy được đặt vào MMC có thể là do ba yếu tố chính phản ánh ba nguyên tắc thúc đẩy thỏa thuận ngành: Số hóa, Chế tạoHiệu suất.

The utilisation of pre-manufacturing technologies brings construction into the modern age by transferring production to the factory. With greater quality control and more efficient use of materials and labour, employing manufacturing techniques will boost productivity, enabling faster scheme delivery with less risk of programme disruption on site. With scale, costs can be reduced through greater efficiency in a safer, controlled environment for workers.

Việc sử dụng các công nghệ tiền chế tạo đưa công trình xây dựng vào thời hiện đại bằng cách chuyển giao sản xuất cho nhà máy. Với việc kiểm soát chất lượng tốt hơn và sử dụng vật liệu và lao động hiệu quả hơn, việc sử dụng các kỹ thuật sản xuất sẽ tăng năng suất, cho phép phân phối kế hoạch nhanh hơn với ít rủi ro gián đoạn chương trình tại công trường. Với quy mô, chi phí có thể giảm thông qua hiệu quả cao hơn trong một môi trường an toàn hơn, được kiểm soát cho người lao động.

Digitisation may be deployed both in the production process to achieve precision assembly, and also provided through BIM and successor models, a dynamic database which is capable of tracking the unit through design, specification, procurement, construction/assembly, quality control and finishing, handover, letting/selling, residential occupation and management, depreciation and replacement and recycling and renewal. Digitisation has the potential to transform stakeholder confidence in the product including that of investors, manufacturers, builders, surveyors, lenders, insurers, managers, and, of course, consumers.

Số hóa có thể được triển khai cả trong quy trình sản xuất để đạt được sự lắp ráp chính xác và cũng được cung cấp thông qua BIM và các mô hình kế thừa, một cơ sở dữ liệu động có khả năng theo dõi đơn vị nhà ở thông qua thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, mua sắm, thi công/lắp ráp, kiểm soát chất lượng và hoàn thiện, bàn giao, cho thuê/bán, sử dụng và quản lý nhà ở, khấu hao và thay thế, tái chế và đổi mới. Số hóa có khả năng biến đổi niềm tin của các bên liên quan vào sản phẩm bao gồm niềm tin của các nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhà thầu xây dựng, đơn vị khảo sát, người cho vay, công ty bảo hiểm, nhà quản lý và tất nhiên là cả người tiêu dùng.

Performance will be much more closely monitored and scrutinised through digitisation and manufacturing. Through BIM, Prop Tech, big data, AI and the internet of things, performance can be tracked throughout the building’s life, meaning there is a continuous cycle from design, manufacture, build, management and feeding back into design.

Hiệu suất sẽ được giám sát chặt chẽ và xem xét kỹ lưỡng hơn nhiều thông qua việc số hóa và quá trình sản xuất chế tạo. Thông qua BIM, Prop Tech, dữ liệu lớn, AI và internet vạn vật, hiệu suất có thể được theo dõi trong suốt vòng đời của công trình, nghĩa là có một chu kỳ liên tục từ thiết kế, sản xuất chế tạo, xây dựng, quản lý và phản hồi lại thiết kế.

Moreover, for industry, MMC provides constructors and developers with wider options. By having a different profile and properties, MMC supplements existing capabilities. Developers will have more options to choose from when considering options for a development. This introduces a new dynamic into a traditionally rigid operating environment, particularly around labour and resource factors, planning and engineering constraints, and sustainability and environmental performance.

Hơn nữa, đối với ngành công nghiệp, MMC cung cấp cho các nhà thầu xây dựng và nhà phát triển nhiều lựa chọn hơn. Bằng cách có một cấu hình và thuộc tính khác, MMC bổ sung thêm vào các khả năng hiện có. Các nhà phát triển sẽ có nhiều tùy chọn hơn để lựa chọn khi xem xét các tùy chọn để phát triển. Điều này giới thiệu một động lực mới vào một môi trường hoạt động cứng nhắc truyền thống, đặc biệt là xung quanh các yếu tố nhân lực và nguồn lực, các hạn chế về lập kế hoạch và kỹ thuật, cũng như tính bền vững và hiệu suất môi trường.

Barriers to change / Các rào cản đối với sự thay đổi

Given the stated advantages, MMC can become much more prominent in the sector. However, there are obstacles to overcome before MMC becomes mainstream.

Với những lợi thế đã nêu, MMC có thể trở nên nổi bật hơn nhiều trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, có những trở ngại phải vượt qua trước khi MMC trở thành chủ đạo.

Supply chain / Chuỗi cung ứng

The supply chains for many MMC technologies have yet to develop to a point at which we can meet the ambitions for the sector. Demand fluctuations, unstable investment and construction cycles, and a fragmented housing market procurement model is not obviously a good fit with factory production. Nevertheless, as demonstrated in the paper, some offsite products and processes have had greater longevity, and have achieved significant penetration in the conventional housebuilder supply chain, albeit as augmentation of the traditional approach rather than a replacement.

Các chuỗi cung ứng cho nhiều công nghệ MMC vẫn chưa phát triển đến mức mà chúng tacó thể đáp ứng các tham vọng cho lĩnh vực này. Nhu cầu biến động, chu kỳ đầu tư và xây dựng không ổn định, và mô hình mua sắm thị trường nhà ở manh mún rõ ràng không phù hợp với hoạt động sản xuất của nhà máy. Tuy nhiên, như đã trình bày trong báo cáo, một số sản phẩm và quy trình bên ngoài công trường đã có tuổi đời cao hơn và đã đạt được sự thâm nhập đáng kể vào chuỗi cung ứng cho các nhà xây dựng truyền thống, mặc dù đây là sự hỗ trợ tăng cường của các phương pháp tiếp cận truyền thống chứ không phải là sự thay thế.

Skills / Các kỹ năng

The skills issue in the construction sector can also impact on the development of offsite. Assuming that there are no skills or labour supply problems at the factory end, there will still be the requirement for sub-structure, superstructure and finishing trades on site, as well as issues around utilities.

Vấn đề kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của chế tạo ngoài công trường. Giả sử rằng không có vấn đề về kỹ năng hoặc nguồn cung lao động đầu cuối nhà máy, thì vẫn sẽ có yêu cầu về kết cấu móng, kết cấu phần thân và các công tác hoàn thiện tại công trường, cũng như các vấn đề xung quanh các tiện ích.

Moreover, as MMC strategies are tied into digitisation, IT literacy amongst construction workers will be a concern. Given the recent pattern of concentration and fragmentation in the sector, high levels of investment in training and education will be required, not least with regard to growing SMEs and new entrants into the evolving market.

Hơn nữa, khi các chiến lược của MMC gắn liền với số hóa, hiểu biết về CNTT của công nhân xây dựng sẽ là một vấn đề cần quan tâm. Với mô hình tập trung và phân mảnh gần đây trong lĩnh vực này, mức độ đầu tư cao vào đào tạo và giáo dục sẽ được yêu cầu, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển và những người mới tham gia vào thị trường đang phát triển.

Cost and data / Chi phí và dữ liệu

From a cost, value and performance perspective, modern offsite construction is relatively untested and is still in an evolutionary phase. The data on cost of construction, value and performance using offsite is not robust yet, and as techniques evolve, cost information and performance changes, and previous data becomes obsolete. This makes it hard for the industry to estimate costs, assess benefits and plan appropriately, which is a challenge for surveyors in particular.

Từ góc độ chi phí, giá trị và hiệu suất, việc xây dựng bên ngoài công trường hiện đại về mặt tương đối vẫn chưa được thử nghiệm và đang trong giai đoạn phát triển. Dữ liệu về chi phí xây dựng, giá trị và hiệu suất trong việc sử dụng sản xuất ngoại vi vẫn chưa mạnh mẽ và khi kỹ thuật phát triển, thông tin chi phí và hiệu suất thay đổi, đồng thời các dữ liệu trước đó trở nên lỗi thời. Điều này gây khó khăn cho ngành trong việc ước tính chi phí, đánh giá lợi ích và lập kế hoạch phù hợp, đặc biệt là một thách thức đối với các kỹ sư QS.

This is an issue for investors, lenders, valuers and insurance/warranty providers naturally concerned about product durability, value and ongoing maintenance cost. BOPAS constitutes a significant provider of confidence and assurance in this sector.

Đây là một vấn đề đối với các nhà đầu tư, người cho vay, người định giá và nhà cung cấp bảo hiểm/bảo hành đương nhiên quan tâm đến độ bền, giá trị và chi phí bảo trì liên tục của sản phẩm. BOPAS thiết lập một nhà cung cấp đáng tin cậy và đảm bảo trong lĩnh vực này.

Changing work profile and inflexibility / Thay đổi hồ sơ công việc và không linh hoạt

As the objective is for up to 70% of cost to be incurred offsite in factories and at the design phase, the points at which labour is most intensively used throughout a project differs from traditional build, with the cost curve far more front-loaded.

Vì mục tiêu là tối đa 70% chi phí phát sinh bên ngoài trong các nhà máy và ở giai đoạn thiết kế, các điểm mà tại đó lao động được sử dụng nhiều nhất trong toàn bộ dự án khác với công trình xây dựng truyền thống, với đường cong chi phí được tính trước nhiều hơn.


The cost curve far more front-loaded / Đường cong chi phí được tính trước nhiều hơn.
Xem thêm: The Philosophy Behind S-Curves / Triết lý đằng sau biểu đồ chi phí S-Curves

This cost profile demands a ‘right first time‘ ethos from initiation. This also means less flexibility to change elements of the projects later on. That is to say, as a large portion of labour and other cost is generated early, there is greater project risk earlier, which is exacerbated by uncertainty around land and planning, and development period funding.

Hồ sơ chi phí này yêu cầu đặc tính ‘ngay từ đầu’ ngay từ đầu. Điều này cũng có nghĩa là ít linh hoạt hơn để thay đổi các yếu tố của dự án sau này. Điều đó có nghĩa là, khi một phần lớn lao động và các chi phí khác được tạo ra sớm, thì rủi ro dự án sẽ lớn hơn sớm hơn, điều này càng trở nên trầm trọng hơn do sự không chắc chắn về đất đai, quy hoạch và nguồn vốn trong giai đoạn phát triển.

Industry familiarity / Sự quen thuộc của ngành

Lack of familiarity with different offsite construction techniques can lead to risk averse decisions against its use. This is reinforced by the subcontracting model and informal networks.

Thiếu quen thuộc với các kỹ thuật xây dựng khác nhau bên ngoài công trường có thể dẫn đến các quyết định không thích rủi ro đối với việc sử dụng nó. Điều này được củng cố bởi mô hình thầu phụ và các mạng lưới không chính thức.

Consumer perception / Nhận thức của người tiêu dùng

There is still consumer resistance, with an abiding image of post-war emergency housing rather than 21st Century technology delivering better quality, safer, and far more cost-effective homes at the same or, with upscaling, at lower cost.

Vẫn còn sự phản đối của người tiêu dùng, với hình ảnh in sâu về nhà ở khẩn cấp sau chiến tranh hơn là công nghệ của Thế kỷ 21 mang lại những ngôi nhà có chất lượng tốt hơn, an toàn hơn và tiết kiệm chi phí hơn nhiều ở cùng mức giá hoặc, với việc nâng cấp, với chi phí thấp hơn.

Standardisation and scalability / Tiêu chuẩn hóa và khả năng mở rộng

Standardisation of different technologies is also critical to reducing complexity and achieving scalability. There needs to be a sense that consumers have a choice between contractors when choosing a technology, although conventionally there will be a natural selection of technologies leaving a handful in the mainstream.

Tiêu chuẩn hóa các công nghệ khác nhau cũng rất quan trọng để giảm độ phức tạp và đạt được khả năng mở rộng. Cần phải có cảm giác rằng người tiêu dùng có quyền lựa chọn giữa các nhà thầu khi lựa chọn một công nghệ, mặc dù thông thường sẽ có sự lựa chọn tự nhiên các công nghệ chỉ chừa lại một số ít trong dòng chủ đạo.

(Còn nữa)

Sinh Viên Xây Dựng