[BÀI ĐỌC] Quantity Surveyor Roles in the SIX Construction Stages - Vai trò của kỹ sư QS trong 6 giai đoạn xây dựng

A quantity surveyor (QS) plays a crucial range of roles in almost every construction process. Whether it is a large infrastructure project or small building construction work, the QS has a broad scope of duties and responsibilities in the construction phases. / Kỹ sư khối lượng (QS) đóng một loạt vai trò quan trọng trong hầu hết mọi quá trình xây dựng. Cho dù đó là một dự án cơ sở hạ tầng lớn hay công trình xây dựng tòa nhà nhỏ, QS đều có phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm rộng lớn trong các giai đoạn xây dựng.

The following are the roles of the quantity surveyor in each of these stages as follows. / Sau đây là vai trò của kỹ sư QS trong từng giai đoạn này.

1. Pre-construction stage / Giai đoạn chuẩn bị xây dựng (QS của chủ đầu tư)

The QS examines the architect and engineers’ plans, analyse site conditions, distinguishes the expenses involved, and then sets a general assessed budget plan for each task in the project. / QS kiểm tra kế hoạch của kiến trúc sư và kỹ sư kết cấu, phân tích điều kiện địa điểm, phân biệt các chi phí liên quan và sau đó đặt ra kế hoạch ngân sách được đánh giá chung cho từng nhiệm vụ trong dự án.

2. Design Phase / Giai đoạn thiết kế (QS của công ty thiết kế)

In the design stage, the quantity surveyor involves the design team and suggests practical solutions for turning the project economical within the project’s allotted budget, which is called value engineering. / Trong giai đoạn thiết kế, người khảo sát số lượng liên quan đến nhóm thiết kế và đề xuất các giải pháp thiết thực để biến dự án trở nên tiết kiệm trong phạm vi ngân sách được phân bổ của dự án, được gọi là kỹ thuật giá trị.

3. Tendering Stage / Giai đoạn đấu thầu (QS của nhà thầu)

In this stage, the QS advises on tendering and contractual plans considering the client’s needs and other data accessible from the designers. The QS also reports on the insurance and liabilities with client’s insurance advisers. The detailed and final tender estimate is prepared by the quantity surveyor with the project architect. / Trong giai đoạn này, kỹ sư QS tư vấn về các kế hoạch đấu thầu và hợp đồng có tính đến nhu cầu của khách hàng và các dữ liệu khác có thể tiếp cận được từ công ty thiết kế. Kỹ sư QS cũng báo cáo về bảo hiểm và nghĩa vụ pháp lý với nhà tư vấn bảo hiểm của khách hàng. Dự toán đấu thầu chi tiết và cuối cùng được chuẩn bị bởi kỹ sư QS cùng với kiến trúc sư dự án.

4. Tender Selection & Appraisal / Lựa chọn và đánh giá thầu (QS của chủ đầu tư)

At this phase, the QS advises shortlisting bidders and looking into the tender’s financial standing and experiences. He also advises on errors and negotiates offers—the final review of bid documents and recommendations for the best tender. / Ở giai đoạn này, kỹ sư QS tư vấn danh sách rút gọn lựa chọn các nhà thầu đồng thời xem xét tình hình tài chính cũng như kinh nghiệm của nhà thầu. QS cũng tư vấn về các sai sót và thương lượng các đề nghị - đánh giá cuối cùng về hồ sơ dự thầu và đề xuất nhà thầu tốt nhất.

5. Construction Stage / Giai đoạn xây dựng

During the construction phase, the QS monitors the project’s progress. He will get ready with suggestions and prepare bills for payments to contractors, subcontractors, and suppliers as per the agreement prerequisites. Also, QS evaluates expenses impacts when changes are happening in the project, i.e. design alteration, delays, and variations with contractors. Resolve disputes between clients, designers, contractors, subcontractors, and other related parties with projects. / Trong giai đoạn xây dựng, kỹ sư QS giám sát tiến độ của dự án. Anh ta sẽ sẵn sàng đưa ra các đề xuất và chuẩn bị hóa đơn thanh toán cho các nhà thầu, nhà thầu phụ và nhà cung cấp theo các điều kiện tiên quyết của thỏa thuận. Ngoài ra, kỹ sư QS còn đánh giá tác động của chi phí khi có thay đổi xảy ra trong dự án, tức là thay đổi thiết kế, sự chậm trễ và các thay đổi với nhà thầu. Giải quyết tranh chấp giữa khách hàng, nhà thiết kế, nhà thầu, nhà thầu phụ và các bên liên quan khác với dự án.

6. Post Construction Stage / Giai đoạn sau xây dựng

The QS prepares the statements for final accounts, which records the actual expenses that occurred in all areas of the employment in the project. Also, the documents required for the technical auditing are made available. Tax deduction policies and laws are considered and applied wherever needed. / Kỹ sư QS chuẩn bị báo cáo quyết toán, ghi lại các chi phí thực tế phát sinh trong tất cả các lĩnh vực công trong dự án. Ngoài ra, các tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra kỹ thuật cũng được cung cấp sẵn. Pháp luật, các chính sách khấu trừ thuế được xem xét và áp dụng khi cần thiết.

SVXD tổng hợp Internet