What is FF&E? / FF&E nghĩa là gì?

What is FF&E?

So, what exactly is FF&E? Well, the short answer is that the acronym stands for Furniture, Fixtures & Equipment [you may also hear some people say Furniture, Fittings & Equipment and occasionally use FF&A instead – meaning furniture, fixtures & accessories].

Vậy chính xác thì FF&E là gì? Chà, câu trả lời ngắn gọn là từ viết tắt của Furniture, Fixtures & Equipment [bạn cũng có thể nghe một số người nói Furniture, Fittings & Equipment và đôi khi sử dụng FF&A thay thế – nghĩa là đồ nội thất, đồ đạc & phụ kiện].

FF&E is the well used contractual term that most of the industry works with to categorise the movable, non-fixed furnishing products that are specified for an interiors project.

FF&E là thuật ngữ hợp đồng được sử dụng phổ biến mà hầu hết ngành công nghiệp sử dụng để phân loại các sản phẩm trang trí nội thất không cố định, có thể di chuyển được chỉ định cho một dự án nội thất.