Thuật ngữ và khái niệm trong BIM

Mình lập topic tổng hợp và cập nhật các thuật ngữ, khái niệm trong BIM để tiện lợi cho việc tìm hiểu và áp dụng triển khai:

Building Information Modeling (BIM)

là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số (được gọi là mô hình thông tin kỹ thuật số) trong các khâu thiết kế, thi công và vận hành các công trình.

BIM Execution Plan (BEP) - Kế hoạch triển khai BIM

được thể hiện trong một tài liệu hỗ trợ và mô tả phương pháp luận, công cụ, quy trình và định dạng để cung cấp giải pháp cho các yêu cầu BIM của một dự án. Nó cũng xác định cách thức công việc được giám sát và thực thi trong BIM. Thuật ngữ “Kế hoạch” trong Kế hoạch triển khai BIM (BEP) đề cập đến phản hồi đối với Yêu cầu thông tin của chủ đầu tư - Exchange Information Requirements (EIR).

Employer’s Information Requirements (EIR) - Yêu cầu thông tin của chủ đầu tư

là một tài liệu mà chủ đầu tư sẽ đính kèm trong hợp đồng với tư vấn và nhà thầu. Nó một văn bản cực kỳ quan trọng, điểm khởi đầu của dự án BIM. Nó xác định chủ đầu tư muốn gì, mục đích của BIM mà chủ đầu tư muốn hướng tới (BIM Objectives) là gì. Bởi thế nên nó cũng quyết định luôn chúng mình cần phải làm gì và tại sao lại làm thế. EIR mô tả rõ ràng cho tư vấn biết cần dựng những mô hình gì và mục đích của từng mô hình. EIR định nghĩa chi tiết chủ đầu tư muốn gì từ các thông tin của BIM. Nôm na là trong mô hình thông tin mà BIM tạo ra, chủ xị muốn trích xuất nhưng thông tin gì để sử dụng.

Level of Development (mức độ phát triển)

hay còn gọi là mức độ phát triển thông tin bao gồm thông tin hình học (Level of Detail) và thông tin phi hình học (Level of Information) . LOD cho phép người dùng BIM xác định rõ mức độ chi tiết của mô hình BIM ở các giai đoạn khác nhau của dự án.

Level of Detail (mức độ chi tiết)

là mức độ chi tiết của các đối tượng đồ họa trong mô hình BIM. Chỉ toàn bộ lượng thông tin mà phần tử BIM chứa

Level of Information (mức độ thông tin)

mức độ chi tiết của các thông tin phi đồ họa trong mô hình BIM.

Common Data Environment (CDE) - Môi trường dữ liệu chung

là một không gian số hóa trong đó chứa rất nhiều thông tin của dự án xây dựng. Với số lượng lớn dữ liệu số được tạo ra và chia sẻ trong vòng đời của dự án, CDE sẽ trở thành một môi trường lý tưởng để thúc đẩy cách thức làm việc hợp tác. CDE được coi là nền tảng mà từ đó bạn có thể quản lý, phổ biến dữ liệu và thông tin dự án giữa các đội nhóm làm việc trong một quy trình được quản lý suốt vòng đời của dự án.

PIM (Project Infomation Model):

mô hình thông tin xây dựng BIM được phát triển trong giai đoạn thiết kế và xây dựng của dự án.

PIP (Project Implementation Plan):

văn bản trình bày về năng lực IT và nhân lực của nhà cung cấp EIR (là một phần của hợp đồng BIM trước khi thi hành) bởi mỗi tổ chức đấu thầu cho dự án.

IFC (Industry Foundation Classes):

IFC là một chuẩn dữ liệu trung gian, được chuẩn hóa để trao đổi và chia sẻ mô hình BIM, đang được định hướng để trở thành một tập tin tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các thông tin về hình học và các dữ liệu liên quan.

PEP (Project Execution Plan):

thiết lập chiến lược quản lý một dự án cụ thể, mô tả quy trình, các bước thực hiện, yêu cầu và thủ tục ưu tiên ở mỗi giai đoạn.

PIP (Project Implementation Plan):

văn bản trình bày về năng lực IT và nhân lực của nhà cung cấp EIR (là một phần của hợp đồng BIM trước khi thi hành) bởi mỗi tổ chức đấu thầu cho dự án.

1 Lượt thích