Quy trình quản lý chất lượng xây dựng

  1. Construction Task: Công tác thi công
  2. Subcontractor Inspection (internal): Nghiệm thu nNhà thầu phụ (nội bộ)
  3. Quality: Chất lượng
  4. On site staffs inspect and record: Kỹ thuật tại công trường nghiệm thu và ghi nhận (lập báo cáo)
  5. Mistakes correcting procedure: Quy trình sửa lỗi.
  6. Application for owner inspection: Yêu cầu nghiệm thu bởi chủ đầu tư.
  7. Owner and QA inspect jointly: Chủ đầu tư cùng QA cùng kiểm tra nghiệm thu.
  8. Quality assurance recording: Lập báo cáo đảm bảo chất lượng
  9. Next task: Công tác tiếp theo