Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

1. Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan

 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 43/2010/NĐ-CP

2. Luật Đầu Tư và các văn bản liên quan

 • Luật đầu tư 2020
 • Nghị định 108/2006/NĐ-CP
 • Công văn 8909/BKHĐT-PC triển khai thi hành Luật đầu tư 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

3. Luật Môi trường và các văn bản liên quan

 • Luật bảo vệ môi trường
 • Nghị định 29/2008/NĐ-CP
 • Thông tư 47/2011/TT-BTNMT
 • Thông tư 12/2011/TT-BTNMT
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 20:2009/BTNMT
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 26:2010/BTNMT

4. Các quy định về quản lý xây dựng

 • Luật xây dựng 2003
 • Nghị định 12/2009/NĐ-CP
 • Nghị định 29/2008/NĐ-CP
 • Nghị định 64/2012/NĐ-CP

5. Quy định về ưu đãi thuế

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp - Nghị định 218/2013/NĐ-CP
 • Thuế giá trị gia tăng (VAT) - Nghị định 209/2013/NĐ-CP
 • Thuế xuất nhập khẩu - Nghị định 87/2010/NĐ-CP
 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế
 • Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu 2016
 • Thông tư 219_2013_TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 2092013_NĐ-CP

Nguồn: Internet

1 Lượt thích