Một số điểm khác biệt trong tính toán tải trọng và tác động giữa TCVN 2737-2023 và TCVN 2737-1995, áp dụng cho công trình dân dụng

Tóm tắt. Việc xác định đúng giá trị cũng như xác định đầy đủ các thành phần của tải trọng và tác động là một yếu tố rất quan trọng trong tính toán thiết kế công trình. Yếu tố này quyết định đến các yêu cầu về Kinh tế - Kỹ thuật của một dự án và được thể hiện qua tổng mức đầu tư xây lắp và các ràng buộc về độ bền; ổn định; biến dạng; tuổi thọ của công trình. Thực tiễn đã chứng minh nhiều vấn đề tiềm ẩn và phát sinh liên quan đến công trình do đánh giá chưa xác đáng về tải trọng và tác động gây ra. Bên cạnh đó, tải trọng và tác động không mang yếu tố cố hữu về giá trị cũng như cách thức tác động, mà nó phụ thuộc vào sự thay đổi của điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. Ngày nay, chúng ta đang đứng trước những thay đổi lớn lao của tải trọng không kém dị thường về cách thức tác động do điều kiện kinh tế xã hội gây ra, mà còn chịu sự thay đổi rất lớn từ các điều kiện tự nhiên. Đồng thời, đất nước chúng ta đang trong tiến trình hội nhập Quốc tế hóa – Toàn cầu hóa, sự tiếp cận một cách đồng bộ hệ thống Tiêu chuẩn kỹ thuật là điều tất yếu. Bài viết này, tôi đề cập đến một số điểm khác biệt trong tính toán tải trọng và tác động giữa TCVN 2737:2020 so với TCVN 2737:1995 áp dụng cho Công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Tải về file ở liên kết đính kèm để xem toàn bộ đề tài.

Link tải về:

  1. TCVN 2737 : 2023 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế
  2. Một số điểm khác biệt trong tính toán tải trọng và tác động giữa TCVN 2737-2020 và TCVN 2737-1995
1 Lượt thích