Giới thiệu chuyên mục TƯƠNG LAI XÂY DỰNG

Trao đổi và thảo luận về các xu hướng phát triển của ngành xây dựng và áp dụng của các tiến bộ khoa học công nghệ.