Giới thiệu chuyên mục CMCN 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang từng bước thay đổi nhiều mặt trong cuộc sống. Tái định nghĩa lại cách con người làm việc và sản xuất.
Ngành xây dựng cũng không nằm ngoài xu thế chung ấy với những ứng dụng từ các lĩnh vực trụ cột của CMCN 4.0 như:

  • AI (Trí tuệ nhân tạo)
  • IoT (Internet of Thing – Internet vạn vật)
  • Big Data (Dữ liệu lớn)
  • Blockchain (Chuỗi khối)
  • Big Data (Dữ liệu lớn)
  • Cloud (Điện toán đám mây)
  • In 3D
  • Robot và tự động hóa
  • Công nghệ sinh học