Danh mục tính toán, thuyết minh đồ án kết cấu nhà dân dụng cơ bản

DANH MỤC TÍNH TOÁN, THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU NHÀ DÂN DỤNG CƠ BẢN

STT. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
I CONSTRUCTION AREA / KHU VỰC XÂY DỰNG
1.1 Phân vùng gió áp lực theo địa danh hành chính Bảng 5.1 - QCVN 02:2022
1.2 Vùng gia tốc nền Phụ lục H - TCVN 9386-2012
1.3 Cấp công trình Phụ lục E - TCVN 9386:2012
II DESIGN STANDARDS & SOFTWARE / TIÊU CHUẨN & PHẦN MỀM THIẾT KẾ
1.1 Tải trọng và tác đông TCVN 2737 - 2023
1.2 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574 - 2018
1.3 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575 - 2023
1.4 Thiết kế công trình chịu động đất - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9386 - 2012
1.5 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10304 - 2014
1.6 Software: A, B, C, …
III DESIGN LOAD / TẢI TRỌNG THIẾT KẾ
1.1 Static Loads / Tĩnh tải
1.2 Live Loads / Tải trọng động
1.3 Wind Loads / Tải trọng gió TCVN 2737
1.4 Sesmic Loads / Tải trọng động đất TCVN 9386-2012
1.5 Calculated load combination / Tổ hợp tải trọng tính toán TCVN 2737
IV APENDIX OF CALCULATION RESULTS / PHỤ LỤC KẾT QUẢ TÍNH TOÁN
1.1 Piles Foundation Calculation / Tính toán móng cọc
* Check piles foundation groups (Force of each pile; Pulling force)
Kiểm toán nhóm móng cọc (Tải trọng tác dụng lên cọc; Lực nhổ cọc)
* Check rebar of foundation / Kiểm tra cốt thép đài cọc
* Check punch of foundation / Kiểm tra chọc thủng cọc
1.2 Slab calculation
* Check punch of slab / Kiểm tra chọc thủng sàn
* Check deflection of slab / Kiểm tra độ võng sàn
* Rebar calculation of slab / Tính toán cốt thép cho sàn
1.3 Ground Girder calculation / Tính toán dầm móng
1.4 Steel Structure frames calculation / Tính toán kết cấu khung thép TCVN 5575-2012
* Displacement checking / Kiểm tra chuyển vị
* Boundary column checking / Tính toán cột biên
* Gable Column checking / Tính toán cột đầu hồi
* Typical roof truss frame / Tính toán khung kèo mái điển hình
* Gable roof truss frame / Tính toán khung kèo mái đầu hồi