Danh mục hồ sơ pháp lý Nhà thầu cần chuẩn bị khi triển khai dự án mới

DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THI CÔNG KHI TRIỂN KHAI MỘT DỰ ÁN MỚI

 1. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 3. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
 4. Hợp đồng kinh tế giữa CĐT và nhà thầu (foto);
 5. Biên bản bàn giao mặt bằng, mốc tọa độ, mốc cao độ và các hồ sơ liên quan;
 6. Biên bản kiểm tra bãi đổ thải( đối với gói thầu cần đổ thải);
 7. Văn bản trình duyệt các loại vật liệu, vật tư, phòng Las …;
 8. Văn bản chấp thuận các loại vật liệu, vật tư, phòng Las …;
 9. BB kiểm tra phòng thí nghiệm (Las);
 10. Hợp đồng nhà thầu thi công với phòng Las;
 11. Quyết định thành lập ban chỉ huy công trình, ban ATLĐ và VSMT, PCCC (đối với nhà thầu phải bắt buộc có theo quy định);
 12. Hợp đồng lao động, bằng cấp chứng chỉ tương ứng với danh sách quyết định ban chỉ huy công trường;
 13. Danh sách công nhân tham gia thi công trên công trường (có cam kết đảm bảo ATLĐ, VSMT đối với từng công nhân);
 14. Danh sách máy móc thiết bị phục vụ thi công trên công trường;
 15. Biên bản kiểm tra, chấp thuận máy móc tham gia thi công;
 16. Các chứng chỉ, giấy tờ liên quan và kiểm định máy móc kèm theo danh sách trên;
 17. Hợp đồng với các nhà thầu phụ nếu có ( foto);
 18. Một số hồ sơ khác theo hướng dẫn của đơn vị TVGS.

Lưu ý: Hồ sơ pháp lý làm thành 03 bộ mỗi bên giữ 01 bộ và tiếp tục bổ sung các hồ sơ khác nếu có trong suốt quá trình thi công.