BIM Training - Chương trình đào tạo BIM MANAGER MINI-COURSE

Nội dung chi tiết chương trình đào tạo:

1. BIM Office Management - Giới thiệu chung, các hoạt động dự án BIM, quản lý dự án BIM

 • Các hoạt động trong triển khai dự án BIM
 • Các tiêu chuẩn BIM trên thế giới (ISO 19650)
 • Nhân sự và phân công công việc trong dự án BIM
 • Cách thức triển khai và hoàn thành dự án
 • Vòng đời dự án BIM
 • Các yếu tố pháp lý liên quan
 • Phối hợp giữa các bộ môn trong dự án & Làm việc nhóm
 • Ứng dụng các phần mềm trong triển khai dự án BIM

2. Template

Creation - Mục tiêu chính và các bước chuẩn bị

 • Thiết lập dự án
 • Thiết lập các thông tin cơ bản
 • Quản lý thông tin, dữ liệu
 • Quản lý cấu trúc của dự án
 • Tạo lập quy ước
 • Quy định các giao thức cơ bản triển khai, thực hiện
 • Quản lý template

3. BIM Project Coordination - Các bước khởi động dự án

 • EIR/BEP
 • Lập kế hoạch cho dự án
 • Sản phẩm bàn giao (Deliverables)
 • Quản lý dữ liệu
 • Các bước tối ưu cho dự án
 • Tạo lập mô hình – Thử thách & Thực tế
 • BIM Manual
 • Phối hợp với phần mềm khác
 • Kiểm toán cho dự án
 • Phối hợp/điều phối nhiều bộ môn

Link khóa học: BIM Training - Chương trình đào tạo BIM MANAGER MINI-COURSE | Ban chỉ đạo BIM