BIM Manager (Trưởng phòng BIM) làm những gì?

What does a BIM manager do?

As a BIM Manager, you will be responsible for delivering a business’s technology strategy and promoting the benefits of digital ways of working. You may support a small team, ensuring that projects run smoothly and project information models are delivered on time. The role involves working closely with BIM coordinators who are responsible for managing the digital process.

The role of a BIM manager involves the following duties:

 • Acting as the intermediary between designers, clients and architects so that projects remain efficient and effective
 • Working closely with BIM coordinators, who are responsible for producing project information models
 • Ensuring that BIM execution plans are produced and maintained for each project
 • Completing supply chain assessments
 • Supporting and auditing the project team and flagging non-compliances
 • Training or upskilling colleagues in specific software programmes
 • Ensuring staff have access to the tools and equipment they need
 • Overseeing the purchase of workstations so that hardware is sufficient and effective
 • Producing monthly reports for senior managers, to identify and measure BIM implementation
 • Keeping up-to-date with advancements in building technology
 • Driving the implementation of digital information plans and strategies
 • Leading meetings to identify project tasks and resolve issues
 • Overseeing BIM budgets
 • Supporting the career development, coaching and mentoring of a team of staff
 • Raising the profile of BIM within across departments and teams
 • Adhering to the latest industry standards.

Nhà quản lý BIM làm gì?

Với tư cách là Nhà quản lý BIM, bạn sẽ chịu trách nhiệm đưa ra chiến lược công nghệ của doanh nghiệp và phát huy lợi ích của cách làm việc kỹ thuật số. Bạn có thể hỗ trợ một nhóm nhỏ, đảm bảo rằng các dự án diễn ra suôn sẻ và các mô hình thông tin dự án được cung cấp đúng thời hạn. Vai trò này liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ với các điều phối viên BIM, những người chịu trách nhiệm quản lý quy trình kỹ thuật số.

Vai trò của người quản lý BIM bao gồm các nhiệm vụ sau:

 • Đóng vai trò trung gian giữa các nhà thiết kế, khách hàng và kiến trúc sư để các dự án luôn hoạt động hiệu quả và hiệu suất cao
 • Phối hợp chặt chẽ với các điều phối viên BIM, những người chịu trách nhiệm dựng các mô hình thông tin dự án
 • Đảm bảo rằng các kế hoạch thực hiện BIM được lập và duy trì cho từng dự án
 • Hoàn thiện đánh giá chuỗi cung ứng
 • Hỗ trợ và kiểm tra nhóm dự án và gắn cờ những trường hợp không tuân thủ
 • Đào tạo hoặc nâng cao kỹ năng của đồng nghiệp trong các chương trình phần mềm cụ thể
 • Đảm bảo nhân viên có quyền truy cập vào các công cụ và thiết bị họ cần
 • Giám sát việc mua sắm máy trạm sao cho phần cứng đủ và hiệu quả
 • Lập báo cáo hàng tháng cho các nhà quản lý cấp cao để xác định và đo lường việc thực hiện BIM
 • Luôn cập nhật những tiến bộ trong công nghệ xây dựng
 • Thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch và chiến lược thông tin số
 • Chủ trì các cuộc họp để xác định nhiệm vụ của dự án và giải quyết các vấn đề
 • Giám sát ngân sách BIM
 • Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, huấn luyện và cố vấn cho đội ngũ nhân viên
 • Nâng cao hồ sơ về BIM giữa các phòng ban và nhóm
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp mới nhất.