Bài học cá nhân từ đề thi PMP

Kinh nghiệm xử lý khi gặp các tình huống ra đề:

 • Khi có issue thì PM phải evaluate trước khi make decision.
 • Mindset của PM là luôn tìm root cause để xử lý vấn đề.
 • Việc của team để team tự làm, chỉ help team khi có blocker.
 • Khi có change request (đến từ sponsor, customer, stakeholder) thì phải thông qua Product Owner.
 • Khi dự án bị chậm không bao giờ yêu cầu team làm overtime hoặc thúc team phải làm nhanh. Luôn tìm các phương án khác như smoothing/crashing/leveling. Không được thì escalate lên sponsor.
 • Gặp các issue vượt quá tầm kiểm soát của PM (yêu cầu mới mà đã hết budget, issue liên quan community coucil) thì contact sponsor nhờ trợ giúp.
 • Luôn ưu tiên các phương án win-win khi có conflict về resource với các project khác hoặc với seller.
 • Nếu là PM mới được assign vào dự án thì cần nói chuyện với sponsor để nắm được overall status của dự án.
 • Luôn tìm cách để giải quyết vấn đề trước, discuss với team, sau đó mới tìm kiếm trợ giúp từ expert, escalate lên trên.
 • Nếu trong team thiếu kỹ năng nào đó thì ưu tiên phương án training nội bộ trong team hơn là thuê ngoài.
 • Nếu project thiếu support từ stakeholder do họ không quen với agile thì ưu tiên training agile cho họ để gain support.
 • Mọi thay đổi liên quan hợp đồng phải đi qua change contract process.
 • Để motivate team thì ưu tiên phương án trao quyền (empower), trust, cho họ thấy đóng góp của họ là quan trọng cho mục tiêu chung, hơn là dùng tiền, salary increase hay incentives.
 • Khi 1 member có vấn đề về performance thì PM phải tìm hiểu lý do trước, nói chuyện trực tiếp, xử lý nội bộ trước khi escalate.
 • Trong team có 1 member có vấn đề thì PM phải giải quyết trên tinh thần đó là vấn đề của cả team để giúp member đó, tránh quy trách nhiệm hoặc đổ lỗi.
 • 2 member conflict với nhau thì PM nói chuyện với cả hai để tìm hiểu lý do, sau đó dùng interpersonal intelligent để hòa giải.
 • Agile project luôn nhấn mạnh incremental delivery để get early feeback, từ đó deliver value.
 • Khi khách hàng đã accept các deliverable qua mỗi iteration rồi thì coi như công việc hoàn thành kể cả đến cuối khách hàng có kêu thiếu feature, client acceptance là cơ sở để đóng dự án.
 • Khi có vấn đề về communication với các stakeholder (stakeholder complain là không nhận được information, hoặc nhận được quá nhiều thông tin) thì cần review lại communication management plan và stakeholder engagement plan.
 • Khi stakeholder không quan tâm đến hệ thống thông tin của project (PMIS) thì cần review lại xem project đã cung cấp đủ thông tin và cần thiết cho họ chưa.
 • Mỗi khi có 1 stakeholder mới thì cần phải thêm vào stakeholder register và update stakeholder engagement plan.
 • Velocity có xu hướng giảm thì discuss trong retrospective.
 • Gặp vấn đề technical khó, new technology trong agile project thì cần làm spike.

Nguồn: Internet