7 yếu tố của một kế hoạch thực hiện BIM tốt

##7 yếu tố của một kế hoạch thực hiện BIM tốt

Một BEP hiệu quả sẽ giúp nhóm của bạn và dự án đạt được thành công, đồng thời tránh được những thông tin sai lệch và sự chậm trễ không cần thiết. Các yếu tố của một kế hoạch tốt bao gồm:

 1. Vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng của từng đội và tổ chức
 2. Lập kế hoạch chiến lược, xác định phạm vi BIM và các sản phẩm chính được xác định
 3. Các mốc quan trọng của dự án và mốc thời gian thực tế
 4. Mục tiêu dự án/mục tiêu BIM
 5. Quy trình kiểm soát chất lượng mô hình
 6. Thông tin tham khảo dự án, bao gồm các địa chỉ liên hệ chính của dự án
 7. Quy trình làm việc
  • Quy ước đặt tên file
  • Kỳ vọng dung sai xây dựng
  • Cách tiếp cận của dự án đối với chú thích, chữ viết tắt và ký hiệu
  • Nhu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ, bao gồm cả phần cứng và phần mềm được sử dụng
  • Quản lý lặp lại BIM
  • Quản lý chuyển giao dữ liệu

Nguồn: Autodesk